οδηγητρια τιθορεα

οδηγητρια τιθορεα

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Συναξάριον: 4 Νοεμβρίου, μνήμη του Οσίου Ιωαννικίου του μεγάλου.


Τὸν Ἰωαννίκιον ἐκ γῆς λαμβάνει
Ὁ τῷ λόγῳ γῆν τοῦ Θεοῦ πήξας Λόγος.
Σῆμά σοι ἔν γε τετάρτῃ Ἰωαννίκιε χεῦσαν.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Συναξάριον: 1 Νοεμβρίου, μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού .


Εἰ καὶ παρῆκαν γῆν Ἀνάργυροι δύω,
Πληροῦσιν, ὡς πρίν, καΙ πάλιν γῆν θαυμάτων.
Πρώτῃ Ἀκέστορε φῶτε Νοεμβρίου ἔκπτατον ἐκ γῆς.

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2018

"Παρθενίας vάμασι, καθηγvισμέvη ὁσία, μαρτυρίου αἵμασιν, Ἀvαστασία πλυθεῖσα, παρέχεις τοῖς ἐν ἀνάγκαις τῶν νοσημάτων..." (ΦΩΤΟ)


      Η μνήμη της Αγίας οσιομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας εορτάστηκε στην Ιερά Μονή μας κατά τη σημερινή ημέρα.

Άποψη περί της ουδετεροθρησκείας , της εκκλησιαστικής περιουσίας και το μισθό των ιερέων.


       Τις τελευταίες ημέρες έχει παρουσιαστεί στην επικαιρότητα , το θέμα της ουδετεροθρησκείας-αποχριστιανοποιήσεως του έθνους μας , της αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας και της μισθοδοσίας των ιερέων , ως δημοσίων υπαλλήλων. Πρωταγωνιστές στο προσκήνιο , ο πρωθυπουργός κ. Αλ. Τσίπρας και ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Ζ΄ Λουκά.Λουκ. η’ 41-56

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, ᾧ ὄνομα  Ἰάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ  Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 42 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν.  Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 43 καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ρύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾿ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, 44 προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ρύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. 45 καὶ εἶπεν ὁ  Ἰησοῦς· τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων
δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ·

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Ιερό Σαρανταλείτουργο στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου. (ΦΩΤΟ)


     Αυτή την περίοδο τελείται σαρανταλείτουργο στο ιερό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ιεράς Μονής μας, καθημερινώς στις 7:00, προς τιμή του Αγίου Νεκταρίου.

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018