οδηγητρια τιθορεα

οδηγητρια τιθορεα

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Συναξάριον: 9 Σεπτεμβρίου , Σύναξις των Αγίων και Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης.


Ἰωακεὶμ τέρφθητι σὺν τῇ Συζυγῳ,
Τεκόντες ἄμφω ψυχικὴν τέρψιν κτίσει.
Ἡ δ᾿ ἐννάτη τοκέων Θεομήτορος εὗρε σύναξιν

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Συναξάριον: 8 Σεπτεμβρίου , το Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου.


Πάσας ἀληθῶς, Ἄννα, νικᾷς μητέρας,
Μήτηρ ἕως ἂν σὴ γένηται θυγάτηρ.
Ἐξάγαγε πρὸς φῶς Θεομήτορα ὀγδόῃ Ἄννα.

" Ώφθης τοῦ Σωτῆρος κοινωνός, ἀθλήσας Μάρτυς Σῴζων ἄνδρικως· διὰ τοῦτο διασῴζεις ἐκ πειρασμῶν, τοὺς πίστει προσιόντας σοί..." (ΦΩΤΟ)


      Η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος εορτάστηκε στην Ιερά Μονή μας, σε κατανυκτικό κλίμα, χοροστατούντος και ιερουργούντος του Σεβ. Καθηγουμένου κ.κ. Νεκταρίου. 

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Συναξάριον: 7 Σεπτεμβρίου , μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος.


Ἀντεῖχε Σῴζων σώματος πρὸς αἰκίας,
Πρὸς τὸν μόνον σῴζοντα τὴν ψυχὴν βλέπων.
Ἑβδομάτη Σῴζων θάνε, τυπτόμενος χρόα λαμπρόν.

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

"Το πάντιμον λείψανον του Θεοδώρου, πιστοί, ενδόξως τιμήσωμεν ως θησαυρών τιμαλφή..." (ΦΩΤΟ)

       
      Η μνήμη του Αγίου Προφήτου Μωϋσέως και η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Θεοδώρου του Χατζή , εορτάστηκε στην Ιερά Μονή μας. 

      Ο Σεβ. Καθηγούμενος κ.κ. Νεκτάριος ιερούργησε και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ομίλησε στους παρευρισκόμενους πιστούς, αναφερόμενος στο μαρτύριο του Αγίου Θεοδώρου του Χατζή. 

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής ΙΕ Ματθαίου.

       Τῷ καιρῷ εκείνω, ἀνεχώρησεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυίδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.

     Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. Ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.

    Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

Λόγος περί αγάπης , Αγίου Νεκταρίου ,
 επ. Πενταπόλεως

      Αγάπη! Θείον ιδίωμα· διότι και «ο Θεός αγάπη εστί», γι’ αυτό και «ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ». Η αγάπη είναι αγαθή διάθεσις της ψυχής, με την οποίαν αυτή δεν προτιμά περισσότερον από την γνώσι τού Θεού κανένα από τα όντα. Η αγάπη διδάσκει την τήρησι των θείων νόμων. Η προς τον Θεόν αγάπη οδηγεί στην τήρησι των εντολών οι οποίες

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Συναξάριον : 31 Αυγούστου , η Κατάθεσις της Αγίας Ζώνης , της Υπεραγίας Θεοτόκου.


Χρυσῆν κορωνίδ' οἷα, σεμνὴ Παρθένε,
Τῷ τοῦ χρόνου τίθημι σὴν Ζώνην τέλει.
Θέντο σορῷ Ζώνην πρώτῃ Πανάγνου Τριακοστῇ.