οδηγητρια τιθορεα

οδηγητρια τιθορεα

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Συναξάριον: Κυριακή Δ΄Νηστειών, του Οσίου Ιωάννου, συγγραφέως της Κλίμακος.


Ἐπὶ κλίμαξι κλίμακας πυκνῶς, Πάτερ,
Τὰς σὰς ἀρετὰς θείς, ἔφθασας πόλου μέχρι.
Χαῖρεν Ἰωάννης τριακοστῇ ἐξαναλύων.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Δ΄Νηστειών.Κατά Μάρκον (θ΄ 17-31)

       Εν ταῖς ημέραις ἐκεῖναις, ἄνθρωπός τις ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν τῷ Ιησοῦ· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. Καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ρήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν.

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

"Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας· χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτηρίας" (ΦΩΤΟ)


      Με κατάνυξη τελέστηκε στην Ιερά Μονή μας , η ακολουθία της Δ΄στάσης των Χαιρετισμών της Παναγίας μας , χοροστατούντος του Σεβ. Καθηγουμένου κ.κ. Νεκταρίου , ο οποίος και απήγγειλε την τελευταία στάση των χαιρετισμών.

Η Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών.


        Τεῖχος εἰ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καί πάντων τῶν εἰς σέ προστρεχόντων·ὁ γάρ τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γής κατεσκεύασε σέ ποιητής, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τή μήτρα σου καί πάντας σοί προσφωνεῖν διδάξας·

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στο παρεκκλήσιο της Μονής μας , του Αγίου Νεκταρίου.(ΦΩΤΟ)


       Με κατάνυξη τελέστηκε και αυτή την Πέμπτη , Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου επ. Πενταπόλεως, του εν Αιγίνη , του Θαυματουργού.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Συναξάριον: 9 Μαρτίου , μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων των εν Σεβαστεία.


Πληροῦμεν ὑστέρημα σοῦ, Σῶτερ, πάθους,
Τεσσαράκοντα, συντριβέντες τὰ σκέλη.
Ἀμφ' ἐνάτῃ ἐάγη σκέλη ἀνδρῶν τεσσαράκοντα.

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

"Τον σταυρόν Σου , προσκυνούμεν Δέσποτα..."(ΦΩΤΟ)
      Με ευλαβική κατάνυξη εορτάστηκε στην Ιερά Μονή μας , η Γ´ Κυριακή των Νηστειών, της Σταυροπροσκυνήσεως, προεξάρχοντος και ιερουργούντος του Σεβ. Καθηγουμένου κ.κ. Νεκταρίου.