οδηγητρια τιθορεα

οδηγητρια τιθορεα

Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

"Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης..." (ΦΩΤΟ)


      Το παρελθόν σαββατοκύριακο ο Σεβ. Καθηγούμενος κ.κ. Νεκτάριος ιερούργησε διά τη δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, πλαισιούμενος υπό των ιερομονάχων και ιεροδιακόνων της Ιεράς Μονής μας. 

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής ΙΑ΄ Ματθαίου.


 ΙΗ´ 23 - 35

23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. 24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων. 25 μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ 

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Συναξάριον: 6 Αυγούστου , η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.


Θαβὼρ ὑπὲρ πᾶν γῆς ἐδοξάσθη μέρος,
Ἰδὸν Θεοῦ λάμψασαν ἐν δόξῃ φύσιν
Μορφὴν ἀνδρουμένην κατὰ ἕκτην Χριστὸς ἀμεῖψε.

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Ί Ματθαίου.(Ματθ. ιζ 14-23)

      ΙΖ΄.14 Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 15 Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. 18 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Επέτειος 16 ετών αρχιερωσύνης του Σεβ. Μητρ. Ταλαντίου και Λοκρίδος κ.κ. Νεκταρίου , Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής μας.(ΦΩΤΟ)


      Σε εορταστικό κλίμα τελέσθηκε η επέτειος της εις επίσκοπον χειροτονίας , του Σεβ. Μητρ. Ταλαντίου και Λοκρίδος και Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής μας κ.κ. Νεκταρίου. 

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Συναξάριον : 29 Ιουλίου , μνήμη του Αγίου μάρτυρος Καλλινίκου.


Βληθεὶς ὁ Καλλίνικος ἐν τῇ καμίνῳ,
Τὸ νικοκαλὲς εὗρε καὶ θεῖον στέφος.
      Εἰκάδι ἀμφενάτῃ φλὸξ Καλλίνικον κατέδαψε.

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017